MENU

Emel Jabatan: jtm@mpklang.gov.my

Ketua Jabatan: Puan Nor Hasyimah Binti Tamziz
Emel Ketua Jabatannorhasyimah.tamziz@mpklang.gov.my

1.0  Pengenalan

Jabatan Teknologi Maklumat bermula dengan sebuah unit kecil dikenali sebagai Unit Komputer yang telah ditubuhkan pada tahun 1984. Pada tahun 1999 ia telah ditukar kepada Bahagian Sistem Maklumat selaras dengan Pembangunan IT di Majlis Perbandaran Klang yang semakin berkembang mengikut keperluan semasa. Peranan yang semakin meluas dalam memberi perkhidmatan ICT kepada Majlis telah melayakkan ia dinaiktaraf sebagai sebuah jabatan yang telah dikuatkuasakan pada Januari 2007 sejajar dengan salah satu strategi Majlis iaitu untuk memperkemas dan mempertingkatkan mutu perkhidmatan.

Terdapat 6 bahagian utama di Jabatan Teknologi Maklumat iaitu :

 • Bahagian Pengurusan Perkhidmatan dan Dokumentasi ICT
 • Bahagian Pengurusan Perkakasan dan Rangkaian ICT
 • Bahagian Pengurusan Pusat Data dan Komunikasi ICT
 • Bahagian Pengurusan Sistem Aplikasi dan Perisian ICT
 • Bahagian Pengurusan Multimedia dan Pendidikan ICT
 • Bahagian Pengurusan Keselamatan dan Intergriti ICT

2.0  Objektif

 • Menggalakkan pertumbuhan ICT di Majlis Perbandaran Klang dengan mewujudkan persekitaran ICT kepada semua peringkat pengurusan untuk meningkatkan produktiviti dan prestasi Majlis.
 • Meningkatkan tahap profesionalisme dalam penggunaan perkhidmatan Teknologi Maklumat kepada seluruh warga Majlis
 • Memenuhi keperluan-keperluan ICT daripada setiap jabatan di dalam Majlis.
 • Menyediakan latihan-latihan atau kursus ICT kepada semua warga Majlis bagi meningkatkan tahap kecekapan dalam penggunaan ICT.
 • Mempertingkatkan ketelusa perkhidmatan Majlis melalui ICT.
 • Mendekatkan rakyat dengan Majis melalui ICT.

3.0  Fungsi Jabatan

Terdapat 9 fungsi utama Jabatan Teknologi Maklumat iaitu:

 • Merancang dan mengurus peralatan komputer Majlis.
 • Merancang dan mengurus Sistem Rangkaian Komputer Majlis.
 • Merancang, merekabentuk dan melaksanakan sistem aplikasi untuk menyokong operasi Majlis.
 • Mengendali dan menyelenggara sistem-sistem aplikasi Majlis.
 • Menyediakan dan menyelenggara infrastruktur ICT untuk kegunaan Majlis.
 • Merancang dan menjalankan program-program ICT Majlis Perbandaran Klang.
 • Merancang dan mengurus program latihan ICT Majlis.
 • Merancang, merekabentuk dan menyelenggara sistem keselamatan IT Majlis.
 • Melaksanakan khidmat rundingan dan latihan.

 

4.0  Fungsi Bahagian

Fungsi jabatan mengikut bahagian adalah seperti berikut :

4.1 Bahagian Perkhidmatan Dan Dokumentasi ICT

 • Menguruskan Aset ICT, rekod-rekod stor pejabat, inventori dan pelupusan.
 • Menyediakan pesanan tempatan bagi perolehan ICT dan pesanan tempatan untuk perkhidmatan dan penyelenggaraan infrasturktur ICT Majlis Perbandaran Klang.
 • Menguruskan perolehan dan perkhidmatan melalui sebutharga/tender untuk keperluan jabatan-jabatan di Majlis Perbandaran Klang.
 • Menguruskan kertaskerja, manual pengguna dan dokumen ISO jabatan mengikut prosedur ISO Majlis Perbandaran Klang.
 • Menerima dan memberi maklumbalas aduan bagi masalah-masalah ICT jabatan-jabatan di majlis Perbandaran Klang.
 • Menguruskan dan memantau Meja Bantuan (Helpdesk) dan tahap kepuasan pelanggan bagi pengguna dan pelanggan ICT.
 • Mengurus program-program dan latihan ICT untuk kakitangan Majlis Perbandaran Klang.
 • Menguruskan vot-vot peruntukan jabatan dan laporan belanjawan.
 • Mengurus hal ehwal kakitangan Jabatan (kedatangan, kursus, tatatertib,peraturan, dan lain-lain).
 • Menguruskan surat-surat keluar/masuk, fail-fail dan laporan-laporan jabatan

4.2 Bahagian Pengurusan Perkakasan Dan Rangkaian

 • Mengkaji keperluan perkakasan dan rangkaian ICT Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan infrastruktur dan kemudahan ICT untuk kakitangan Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan perkhidmatan Sistem Rangkaian Komputer di ibupejabat dan pejabat/kaunter cawangan Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan perkhidmatan pembaikan dan penyelenggaraan perkakasan dan rangkaian Komputer Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan perkhidmatan internet dan email Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan perkhidmatan Sidang Video Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan perkhidmatan CCTV di kawasan Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan perkhidmatan Multimedia atas permintaan jabatan-jabatan untuk acara-acara rasmi Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan khidmat sokongan teknikal ICT bagi program/acara rasmi Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan perkhidmatan pinjaman perkakasan untuk kursus-kursus dan Mesyuarat luar.

4.3 Bahagian Pengurusan Pusat Data Dan Pangkalan Data

 • Menguruskan Pengoperasian Pusat Data di Ibu pejabat dan Pejabat Cawangan Majlis Perbandaran Klang
 • Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan penambahbaikan Pusat Data Majlis Perbandaran Klang.
 • Mengurus Domain MPKLANG untuk pengaksesan Data dan Aplikasi dalam Sistem Rangkaian Komputer Majlis Perbandaran Klang.
 • Membangun dan melaksanakan pengurusan Pangkalan Data aplikasi Majlis Perbandaran Klang.
 • Melaksanakan penyesuaian data untuk integrasi sistem Aplikasi di jabatan-jabatan Majlis Perbandaran Klang.
 • Mengurus Pusat Data di ibupejabat dan Pejabat Cawangan Majlis Perbandaran Klang.
 • Mentadbir server-server di dalam Sistem Rangkaian Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan Bekalan elektrik sokongan (UPS) untuk Pusat Data Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan stor data bagi penyimpanan perisian/sistem pejabat dan maklumat secara berpusat untuk jabatan-jabatan di Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan capaian untuk kakitangan membuat pemindahan/penyimpanan fail/data penting dalam bentuk softcopy ke stor data secara berpusat.

4.4 Bahagian Pengurusan Sistem Aplikasi Dan Perisian

 • Mengkaji keperluan aplikasi dan perisian Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan sistem Aplikasi Intranet dan Automasi Pejabat kepada jabatan-jabatan di Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan Aplikasi berasaskan web dan portal Aplikasi Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyelaras keperluan integrasi sistem aplikasi antara jabatan yang telah atau sedang dibangunkan di Majlis Perbandaran Klang.
 • Memberikan khidmat rundingan aplikasi kepada jabatan di Majlis Perbandaran Klang.
 • Memberi khidmat sokongan dan latihan kepada pengguna sistem.
 • Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan berjadual sistem-sistem aplikasi yang telah diguna pakai di Majlis Perbandaran Klang.
 • Melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan sistem-sistem aplikasi untuk keperluan semasa atau akan datang.
 • Menyediakan dan menguruskan perisian/sistem pejabat mengikut keperluan kepada kakitangan Majlis Perbandaran Klang.
 • Menguruskan lesen-lesen perisian/sistem Pejabat Majlis Perbandaran Klang.

4.5 Bahagian Pengurusan Multimedia Dan Pendidikan ICT

 • Menguruskan pembangunan dan pengemaskinian Laman Web Majlis Perbandaran Klang.
 • Menguruskan maklumat-maklumat jabatan untuk hebahan di kiosk maklumat Majlis Perbandaran Klang.
 • Menguruskan kiosk dan Media ICT untuk paparan maklumat-maklumat jabatan di Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan bahan rujukan/bacaan ICT untuk sumber rujukan kakitangan Majlis Perbandaran Klang.
 • Menguruskan pengumpulan pekeliling dan peraturan ICT untuk rujukan kakitangan Majlis Perbandaran klang dan orang awam.
 • Menyediakan Manual Pengguna untuk sistem dan pengoperasian ICT di Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan latihan-latihan dan program ICT untuk mendidik dan meningkatkan kemahiran ICT kakitangan Majlis Perbandaran Klang.
 • Menguruskan Pusat latihan ICT untuk kakitangan dan Ahli PLICT.
 • Menyediakan perkhidmatan ICT kepada orang awam melalui latihan-latihan dan kemudahan-kemudahan ICT.
 • Menyediakan Maklumat Kepuasan Pelanggan perkhidmatan ICT Majlis Perbandaran Klang.

4.6 Bahagian Pengurusan Keselamatan Dan Intergriti ICT

 • Menyediakan dan melaksanakan garis panduan dan polisi keselamatan ICT untuk kakitangan Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan program kesedaran dan keselamatan ICT untuk kakitangan Majlis Perbandaran Klang.
 • Menjalankan kerja-kerja analisis bagi risiko keselamatan ICT Majlis Perbandaran Klang.
 • Menguruskan keselamatan perkakasan, perisian dan Rangkaian komputer Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan ID keselamatan kakitangan dan pelanggan/pelawat Majlis Perbandaran Klang.
 • Menyediakan perkhidmatan backup dan Sistem "recovery" untuk server dan Sistem Aplikasi Majlis Perbandaran Klang.
 • Menguruskan keselamatan data-data dan media backup sistem majlis Perbandaran Klang.
 • Menguruskan perisian tampalan untuk Pusat Data Majlis Perbandaran Klang.
 • Menguruskan pencegahan dan pembaikan bagi serangan virus dan ancaman lain melalui pemasangan perisian keselamatan dan PC Cleaning
 • Menguruskan keselamatan penggunaan perisian/sistem melalui penyediaan lesen-lesen pengguna di Majlis Perbandaran Klang.

5.0 Carta Organisasi

6.0  Direktori Kakitangan

 

Kemaskini Terakhir: Selasa, 20 Februari 2024 - 10:53am