MENU

3.0   Objektif 

  • Memastikan Tadbir Urus dilaksanakan secara efektif.

  • Memastikan pelaksanaan nilai-nilai integriti dalam organisasi selaras dengan Pelan Integriti Nasional dan Pelan Integriti Majlis Perbandaran Klang.

  • Memastikan prosedur tatatertib dilaksanakan dengan telus selaras dengan Kaedah-Kaedah Pekerja (Perlakuan Dan Tatatertib) Majlis Perbandaran Klang 1995.

4.0   Fungsi Dan Aktiviti 

  • Memantau permohonan urusan permohonan tapisan keutuhan SPRM (eSTK) bagi tujuan kenaikan pangkat pegawai.

  • Memantau tugas Pengesanan Dan Pengesahan maklumat berdasarkan aduan pelanggaran integriti yang diterima oleh Pengurusan Aduan Unit Integriti.

  • Memantau dan menjadi urusetia Mesyuarat Lembaga Tatatertib (LTT).

  • Memantau pelaksanaan pengurusan aduan.

  • Merancang dan memantau pelaksanaan naziran integriti.

  • Merancang dan memantau pelaksanaan “Mystery Shopping”

  • Melaksanakan program “Team Building” kepada kekitangan dan menerapkan budaya integriti kepada kakitangan.