MENU

Strategi Jabatan Undang-Undang

  • Mendidik kakitangan Majlis secara khususnya dan orang awam secara amnya supaya pematuhan undang-undang dijalankan dengan berkesan melalui beberapa tindakan yang merangkumi: -

    • Menggubal dan/atau meminda Undang-Undang Kecil Majlis bagi mengikut kesesuaian perubahan arahan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau polisi pentadbiran Majlis dari semasa ke semasa.
    • Melaksanakan tindakan penguatkuasaan tanpa sebarang campur tangan mana-mana badan politik bagi memastikan tindakan dapat dijalankan dengan adil dan saksama.
    • Memastikan pengurangan kompaun dibuat dengan pertimbangan yang wajar, adil dan munasabah bersesuaian dengan alasan-alasan keadaan Orang Kena Kompaun (OKK).
    • Menjalankan aktiviti-aktiviti dan taklimat yang berkaitan dengan isu-isu perundangan, pendakwaan serta penguatkuasaan.