MENU

Maklumat Bahagian

1. Bahagian Pentadbiran

 • Menguruskan penerimaan dan penghantaran surat menyurat dalaman dan luaran.
 • Menguruskan belanjawan dan vot Jabatan.
 • Mengawal penerimaan dan pengeluaran wang runcit.
 • Menguruskan cuti kakitangan.
 • Menguruskan penerimaan / pembelian pesanan tempatan.
 • Menguruskan kedatangan kakitangan.
 • Menguruskan rekod dan fail.
 • Menguruskan permohonan elaun lebih masa dan perbatuan.
 • Menguruskan fail-fail mesyuarat.
 • Menguruskan aset Jabatan.
   

2. Bahagian Khidmat Nasihat Dan Perundangan

         (a) Gubalan, Penyelidikan Maklumat dan Latihan

 • Menggubal dan meminda undang-undang subsidiari yang digunapakai oleh Majlis.
 • Menjalankan tugas-tugas Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) berkaitan isu-isu perundangan dari semasa ke semasa.
 • Mengadakan latihan atau taklimat berkaitan perundangan yang digunapakai oleh Majlis kepada semua kakitangan.

        (b) Sewa dan Sivil

 • Menguruskan dokumentasi tuntutan tunggakan sewa daripada Jabatan Kewangan.
 • Menguruskan lantikan panel peguam.
 • Memulakan atau membela sesuatu tuntutan sivil/ arbitrasi/ tribunal terhadap Majlis.
 • Menghubungi dan mengadakan perbincangan serta membuat penyelidikan kes dengan panel peguam bagi memantau kes-kes sivil.
 • Menyediakan dokumentasi bagi penyediaan kes-kes sivil / arbitrasi.
 • Mengemukakan tuntutan di mahkamah melalui panel peguam.
 • Penyediaan saksi-saksi.
 • Menjalankan penyelidikan kes.
 • Menjalankan pemantauan kes.
 • Menerima dan menguruskan rayuan bayaran ansuran bagi kes tunggakan sewa.