MENU

4. FUNGSI JABATAN

1.

 Menyelaras permohonan kelulusan permohonan kebenaran merancang;

2.

 Menyelaras permohonan kelulusan permohonan pelan bangunan;

3.

 Menyelaras permohonan kelulusan permohonan pelan kejuruteraan;

4.

 Menyelaras permohonan kelulusan permohonan pelan senitaman;

5.

 Menyelaras permohonan kelulusan Sijil Layak Menduduki (CFO) atau Sijil Penyiapan dan
 Pematuhan (CCC);

6.

 Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat;

7.

 Menyelaras pengemaskinian Portal OSC;

8.

 Menyediakan pelaporan berkela kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
 (KPKT) dan Kerajaan Negeri.

 

5. OBJEKTIF UNIT-UNIT DALAM JABATAN PUSAT SETEMPAT
    Terdapat lima (5) unit utama dalam Jabatan Pusat Setempat (OSC)

A)   UNIT PENTADBIRAN AM

1.

 Menerima dan memberi maklumbalas tentang aduan pelanggan dalam masa dua(2) minggu.

2.

 Mengurus surat menyurat Jabatan.

3.

 Menyediakan laporan kad perakam waktu kakitangan.

4.

 Mengurus tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa kakitangan.

5.

 Mengurus dan mengemaskini rekod-rekod cuti kakitangan.

6.

 Mengurus dan merekod aktiviti rasmi dan tidak rasmi kakitangan

7.

 Mengurus perbekalan alat-alat tulis jabatan.

8.

 Mengemaskini vot jabatan dan bil-bil bayaran ke dalam Laporan Kewangan

9.

 Mendaftar semua permohonan cadangan pemajuan dalam Portal OSC

10.

 Mengurus penghantaran permohonan cadangan pemajuan kepada agensi-agensi dalaman dan
 luaran yang berkaitan

11.

 Menyediakan laporan-laporan berikut;

  • Laporan status permohonan untuk dihantar kepada KPKT, SUK dan Jawatankuasa OSC.
  • Laporan Sistem Kad Prestasi(Balance Scorecard)
  • Laporan pelaksanaan dasar 2 minggu.