MENU

Bahagian Pentadbiran Am

 • Menguruskan penerimaan, pengedaran dan penghantaran surat-surat dan dokumen rasmi Majlis.
 • Menguruskan logistik Majlis seperti tempahan dewan-dewan MPK, padang-padang, rumah rehat, bilik-bilik mesyuarat, makanan dan kenderaan Majlis.
 • Menguruskan pengiklanan-pengiklanan di akhbar-akhbar tempatan.
 • Mengurus dan menyimpan fail-fail am dan terperingkat Majlis.
 • Menyelaras dan memantau penerimaan dan pendaftaran surat serta dokumen.
 • Kawalan pendaftaran keluar masuk mel.
 • Memastikan keselamatan dan persekitaran dalam dan luar bangunan Majlis teratur dan terkawal.
 • Memastikan aduan berkenaan kerosakan kecil bangunan-bangunan pejabat di selaraskan penyelesaian dan pembaikan.
 • Menyelaras kertas kerja perolehan jabatan untuk sebutharga B, sebutharga dan tender.
 • Menyelaras pesanan tempatan dan bayaran am serta bajet jabatan.

Bahagian Aset Alih & Stor

 • Menguruskan aset alih, aset hidup dan stor kerajaan di bawah kawalan Majlis Perbandaran Klang yang meliputi perkara Penerimaan, Pendaftaran, Penggunaan, Penyimpanan,pemeriksaan, Penyelenggaraan, Pelupusan, Kehilangan dan hapuskira
 • Menguruskan pelantikan Penyelaras Aset, Pegawai Pemeriksa Aset, Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa Penyiasat.
 • Mengurus setia mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) Majlis Perbandaran Klang
 • Menyelaras penyediaan Laporan Suku Tahun Aset Alih, Aset Hidup dan Stor kerajaan Jabatan/Bahagian
 • Menyelaras penyediaan Laporan Eksekutif Pengurusan Aset Kerajaan dan pelaporan tahunan aset alih, aset hidup dan stor kerajaan Jabatan/Bahagian
 • Menyelaras Arahan/Pekeliling Perbendaharaan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan, Tatacara Pengurusan Aset Hidup Kerajaan, dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan dengan Penyelaras Aset dan Penyelaras Stor peringkat jabatan/bahagian dari masa ke semasa.
 • Memastikan pengurusan sebutharga untuk kerja-kerja pembekalan toner, alat tulis dan kertas dilaksanakan secara teratur.
 • Membekalkan bahan keperluan pejabat kepada Majlis dengan teratur.
 • Menguruskan stor alatulis Majlis.

Bahagian Latihan dan Pengurusan Rekod     

 • Menyediakan jadual perancangan, kursus dan latihan kepada kakitangan Majlis Perbandaran Klang mengikut peruntukan yang diluluskan.
 • Menguruskan urusan peperiksaan untuk pengesahan jawatan dan kenaikan pangkat.
 • Merancang dan melaksanakan program kualiti Majlis untuk peningkatan kualiti dan produktiviti Majlis Perbandaran Klang.
 • Menjadi urusetia latihan dalam kursus dalaman anjuran bersama majlis perbandaran Klang dan agensi luar.
 • Merekod kursus yang dihadiri oleh kakitangan ke dalam buku rekod perkhidmatan.
 • Menyediakan prosedur pengurusan dokumen yang seragam.
 • Menyelaras aktiviti pengurusan rekod.
 • Menyelaras aktiviti pelupusan rekod.

Unit Khidmat Sokongan

 • Menguruskan pelaporan rekod kehadiran kakitangan Majlis Perbandaran Klang (MPK).
 • Menguruskan pemfailan jabatan
 • Menguruskan perjalanan pentadbiran jabatan meliputi perkara berkaitan cuti, tuntutan lebih masa dan disiplin kakitangan
 • Merekod dan fail surat menyurat dalaman
 • Mengurus setia Program Amalan Persekitaran Berkualiti 5S dan Program Rendah Karbon di jabatan.