MENU

Bahagian - Bahagian Utama Jabatan

Jabatan Bangunan terbahagi kepada 6 bahagian utama iaitu:-

 • Bahagian Kawalan Pembangunan Baru
 • Bahagian Kawalan Kerja Ubahsuaian
 • Bahagian Penguatkuasaan Pembangunan
 • Bahagian Rekabentuk Dan Permit Struktur Sementara
 • Bahagian Pembangunan Sistem Maklumat Dan Data
 • Bahagian Pentadbiran Am

4.0   Fungsi Jabatan

        4.1  Bahagian Kawalan Pembangunan Baru

 • Memproses permohonan pelan bangunan bagi permohonan baru
 • Memproses penerimaan borang F untuk CCC dan pengeluaran Sijil Layak Menduduki (CF).
 • Menyediakan ulasan teknikal untuk kelulusan Kebenaran Merancang.
 • Membuat lawatan tapak secara berkala selepas pelan bangunan diluluskan (CCC).
 • Membuat lawatan bagi bangunan yang melebihi 5 tingkat berusia lebih dari 10 tahun.
 • Memantau dan menyelaras rekod projek terbengkalai di dalam kawasan Majlis.

        4.2  Kawalan Kerja Ubahsuaian

 • Memproses permohonan pelan ubahsuaian samada melalui perunding atau melalui buku pelan setara.
 • Memproses pengeluaran Perakuan Siap Kerja untuk ubahsuaian bangunan.
 • Membuat lawatan tapak secara berkala selepas pelan ubahsuai diluluskan.
 • Menyemak dan meyelaraskan sokongan jabatan untuk proses pengeluaran lesen perniagaan.

        4.3  Penguatkuasaan Pembangunan

 • Menjalankan lawatan pemantauan penguatkuasaan mengikut kawasan secara berjadual.
 • Mengeluarkan Notis bagi kesalahan berkaitan kerja-kerja bangunan dibawah Akta Jalan Parit dan Bangunan (Akta133)
 • Mengeluarkan kompaun bagi kesalahan-kesalahan berkaitan kawalan pembangunan seperti yang diperuntukkan dibawah Undang-Undang Kecil Kompoun.
 • Menyediakan kertas siasatan untuk tindakan pendakwaan di mahkamah.
 • Mengadakan operasi penguatkuasaan secara bersepadu.
 • Menyiasat dan mengambil tindakan susulan keatas aduan-aduan awam mengenai pembinaan dan struktur tanpa izin.

        4.4  Rekabentuk Dan Permit Struktur Sementara

 • Menzahirkan cadangan rekabentuk senibina kemudahan awam didalam kawasan majlis.
 • Menyelaras mesyuarat cadangan rekabentuk bersama jabatan berkaitan.
 • Mengurus penyediaan tender dan dokumen kontrak untuk projek-projek Majlis.
 • Menyelaras dan mengurus pelaksanaan kerja-kerja pembinaan ditapak.
 • Membuat lawatan dan penyelenggaraan secara berkala bagi bangunan Majlis.
 • Memproses permohonan bangunan sementara, struktur papan Iklan (billboard) dan struktur telekomunikasi.
 • Memproses permohonan permit kerja kecil seperti permit memasang Khemah.

        4.5  Pembangunan Sistem Maklumat Dan Data

 • Memantau, mengemaskini dan menyelenggara sistem maklumat jabatan.
 • Menyediakan rekod dan data berkaitan Jabatan.
 • Merekodkan data dan mengemaskini maklumat ke sistem GIS Majlis.
 • Menjalankan kerja imbasan pelan, dokumen dan rekod ke sistem maklumat jabatan.
 • Menyelaras maklumat umum jabatan untuk diedarkan kepada orang awam melalui laman web dan lain-lain saluran.
 • Pengurusan program ISO.
 • Program Kualiti Jabatan Seperti KIK, Penganugerahan 5S, APPC dan Star Rating.
 • Pengurusan Program Kajian dan Pembangunan (R&D).
 • Penyelarasan dan urusan pelanggan di kaunter termasuk menetapkan temujanji untuk perbincangan teknikal.

         4.6  Pentadbiran Am

 • Menyelaras dan memantau pergerakan fail dari sistem rekod stor jabatan.
 • Menyelaras dan merekod keperluan latihan dan kursus kakitangan bagi keupayaan prestasi kakitangan.
 • Menyelaras pengurusan harian jabatan termasuk rekod-rekod penerimaan permohonan, surat-surat, cuti kakitangan dan lain-lain berkaitan.
 • Menyelaras urusan berkaitan perjalanan mesyuarat teknikal dan yang berkaitan.